Διορθωτικό στη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2020, για την αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων κρατών μελών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204 της 18ης Ιουνίου 2020) 2020/C 208/09