Mål C-563/14 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 april 2016 – Dansk Automat Brancheforening mot Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd och European Gaming and Betting Association (EGBA) (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Talerätt — Saklegitimation — Fysiska eller juridiska personer — Statligt stöd — Beslut i vilket en stödordning förklaras vara förenlig med den inre marknaden — Akt som personligen berör klaganden — Regleringsakt som inte medför genomförandeåtgärder)