Mål C-947/19 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 4 mars 2021 – Carmen Liaño Reig mot Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) (Överklagande – Ekonomiska och monetära unionen – Bankunionen – Återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Gemensam resolutionsmekanism för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag (SRM) – Resolutionsförfarande – Antagande av en resolutionsordning för Banco Popular Español SA – Förordning (EU) nr 806/2014 – Artikel 24 – Verktyget försäljning av affärsverksamhet – Artikel 21 – Nedskrivning och konvertering av kapitalinstrument – Supplementärkapitalinstrument – Talan om ogiltigförklaring – Delvis ogiltigförklaring – Ej avskiljbar – Avvisning)