Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 24ης Μαρτίου 2016, που τροποποιεί τη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας (ΕΣΣΚ/2016/3)