Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 304/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2020/322]