Sklep Skupnega odbora EGP št. 304/2019 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/322]