2007/681/EG,Euratom: Rådets och kommissionens beslut av den 9 oktober 2007 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, angående Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till detta avtal