Υπόθεση T-22/20: Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2020 – IB κατά EUIPO