Mål T-331/08: Talan väckt den 11 augusti 2008 – REWE Zentral mot harmoniseringsbyrån – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)