Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att förverkliga fördelarna av den inre marknaden genom förstärkt administrativt samarbete” KOM(2008) 703 slutlig