Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 mars 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD))