Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2013, annettu 21 päivänä elokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1241 muuttamisesta siltä osin kuin kyse tiettyjen pohjakalakantojen ja pelagisten kantojen kalastuksia koskevista teknisistä toimenpiteistä Pohjanmerellä ja lounaisilla vesillä