Sag C-804/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — BU mod Markt24 GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Salzburg — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler – bestemmelserne i afdeling 5 i kapitel II – anvendelighed – aftale indgået i en medlemsstat om ansættelse hos et selskab, der er etableret i en anden medlemsstat – intet arbejde udført i hele aftaleperioden – anvendelse af nationale kompetenceregler udelukket – artikel 21, stk. 1, litra b), nr. i) – begrebet »det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde« – arbejdsaftale – opfyldelsesstedet for aftalen – arbejdstagerens forpligtelser over for arbejdsgiveren)