Rådets beslut (EU) 2020/1831 av den 30 november 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats genom det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det avtalet