Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1424 av den 25 augusti 2016 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet tifensulfuronmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES) C/2016/5385