Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1762, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavaid loomi ja värsket liha (EMPs kohaldatav tekst)