Rådets förordning (EG) nr 569/2008 av den 12 juni 2008 om ändring av förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen