Vec C-535/18: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – IL a i./Land Nordrhein-Westfalen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Aarhuský dohovor – Smernica 2011/92/EÚ – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Účasť verejnosti na rozhodovaní – Nezrovnalosti v konaní o povolení projektu – Prístup k spravodlivosti – Obmedzenia stanovené vnútroštátnym právom – Smernica 2000/60/ES – Politika Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva – Zhoršenie stavu útvaru podzemnej vody – Spôsoby posudzovania – Právo jednotlivcov prijať opatrenia na zabránenie znečisťovaniu – Aktívna legitimácia pred vnútroštátnymi súdmi)