Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning EUT C 223, 30.8.2008