asia C-175/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.1.2020 – Valittajana PTC Therapeutics International Ltd sekä muina osapuolina Euroopan lääkevirasto (EMA) ja European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Muutoksenhaku – Oikeus tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta – Taloudellisten etujen suojaamista koskeva poikkeus – 4 artiklan 3 kohta – Päätöksentekomenettelyn suoja – Ihmisille tarkoitetun lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä Euroopan lääkevirastolle toimitetut asiakirjat – Päätös antaa kolmannelle oikeus tutustua asiakirjoihin – Yleinen luottamuksellisuusolettama – Euroopan unionin toimielimellä, elimellä tai laitoksella ei ole velvollisuutta soveltaa yleistä luottamuksellisuusolettamaa)