Διορθωτικό στην προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — EUIPO/AD/01/17 — διοικητικοί υπάλληλοι (AD 6) και EUIPO/AST/02/17 — βοηθοί (AST 3) στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ C 9 A της 12.1.2017)