Domstolens beslut (femte avdelningen) den 16 maj 2008. # Sandra Raulin mot Franska republiken. # Talan av en fysisk person mot en medlemsstat med yrkande om ogiltigförklaring av ett avgörande från en nationell domstol och fastställande av att medlemsstaten överträtt gemenskapsrätten - Uppenbart att domstolen saknar behörighet. # Mål C-49/08. Raulin mot Frankrike TITJUR