Mål C-413/08 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juni 2010 — Lafarge SA mot Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Gipsskivor — Missuppfattning av bevisning — Bevisbörda — Bristande motivering — Förordning nr 17 — Artikel 15.2 — Sanktionsåtgärd — Upprepning av överträdelser — Skede i vilket böternas avskräckande verkan beaktas)