Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Boj proti nezákonnému obsahu na internete – Zvyšovanie zodpovednosti online platforiem [COM(2017) 555 final]