Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Võitlus ebaseadusliku veebisisuga. Veebiplatvormidele suurema vastutuse andmine““ [COM(2017) 555 final]