Domstolens dom (tredje avdelningen) den 10 september 2009.#Akzo Nobel NV m.fl. mot Europeiska kommissionen.#Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan -Artikel 81.1 EG - Artikel 53.1 i EES-avtalet - Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 - Företagsgrupp - Ansvar för överträdelserna - Moderbolagets ansvar för dotterbolagens överträdelser av konkurrensregler - Moderbolagets avgörande inflytande - Presumtion som kan motbevisas vid innehav av 100 procent av aktiekapitalet.#Mål C-97/08 P. Domstolens dom (tredje avdelningen) den 10 september 2009.