Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen – Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism KOM(2007) 621 slutlig