2007/740/EG: Rådets beslut av den 13 november 2007 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt