Υπόθεση C-212/07: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Indorata-Serviços e Gestão, L da , κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (Αίτηση αναίρεσης — Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα HAIRTRANSFER — Απόρριψη της αίτησης καταχώρισης — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα)