Mål T-254/00: Förstainstansrättens dom av den 28 november 2008 – Hotel Cipriani m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd – Nedsättning av sociala avgifter för företag i Venedig och Chioggia – Beslut i vilket ett stödsystem förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det föreskrivs att utbetalda stöd ska återkrävas – Upptagande till sakprövning – Personligt samband – Villkor avseende påverkan på handeln inom gemenskapen och på konkurrensen – Avvikelse i enlighet med artikel 87.3 b-e EG och 87.2 b EG – Utgör ett nytt eller befintligt stöd – Rättssäkerhetsprincipen, principerna om skydd för berättigade förväntningar och likabehandling samt proportionalitetsprincipen – Motiveringsskyldighet)