Mål C-243/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social n° 30 de Barcelona – Spanien) – Antonio Miravitlles Ciurana m.fl. mot Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Direktiv 2009/101/EG — Artiklarna 2 och 6 – 8 — Direktiv 2012/30/EU — Artiklarna 19 och 36 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 20, 21 och 51 — Erhållande av betalning av fordringar som följer av ett anställningsavtal — Rätt att väcka talan vid samma domstol mot såväl bolaget som dess företagsledare, i vederbörandes egenskap av ansvarig och solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder)