Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1