Mål C-129/06 P: Domstolens beslut av den 12 december 2006 – Autosalone Ispra Snc mot Europeiska atomenergigemenskapen (Överklagande – Europeiska atomenergigemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar – En överfull uppsamlingsanordning – Missuppfattning – Åtgärder för bevisupptagning)