Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 292/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1081]