Arbetsdokument från Kommissionens avdelningar - Detta dokument kompletterarFörslag till Rådets direktiv om saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (Omarbetad version) - Konsekvensanalys i sammanfattning {KOM(2007) 31 slutlig} {SEK(2007) 93}