Skriftlig fråga E-5369/09 från Birgit Sippel (S&D), Alexander Alvaro (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Nirj Deva (ECR), Sabine Lösing (GUE/NGL) och Martin Ehrenhauser (NI) till rådet. Rapporter i medierna om att EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex kränker de mänskliga rättigheterna