ARVAMUS Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon Saajad: eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki