Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen framlagt av kommissionen för Europaparlamentet och rådet i enlighet med punkt 48 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006