Predlog sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju v zvezi s prilagoditvijo večletnega finančnega okvira Komisija predložila Parlamentu in Svetu v skladu z odstavkom 48 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006