Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych przedłożony przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z ust. 48 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.