Πρόταση Απόφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά την προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τo σημείο 48 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006