Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o úpravu víceletého finančního rámce předložený Komisí Evropskému parlamentu a Radě v souladu s bodem 48 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006