Становище на Комитета на регионите относно Интеграционната политика и междукултурният диалог