Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) (KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))