Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie) (KOM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))