Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (kodificēta versija) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))