Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))