Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))