Rådets beslut (EU) 2020/681 av den 18 maj 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommittén för tjänster och investeringar, som inrättats genom det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, om antagandet av bestämmelser för medling som ska användas av tvistande parter i investeringstvister