Reģionu komitejas atzinums Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments ( EIDHR ) 2007.—2010. gada stratēģijas dokuments